Metody pracy z danymi na przykładzie… COVID-19

Ten wpis ma na celu pokazać jak wczytać dane do R z pliku csv, a następnie jak nieco zmodyfikować postać tabeli z danymi i jak utworzyć prosty wykres. Ponieważ mamy obecnie epidemię wirusa SARS-CoV-2, dlatego (wiem, że dla niektórych osób nie jest to wdzięczny temat szkoleniowy), posłużymy się danymi związanymi z liczbą zachorowań na chorobę COVID-19, którą ten koronawirus wywołuje.

Na początek musimy pobrać aktualne (dane użyte w tym wpisie są z dnia 21.03.2020) „surowe” dane statystyczne w postaci pliku csv ze źródła zlokalizowanego pod adresem: https://data.humdata.org/dataset/novel-coronavirus-2019-ncov-cases. Pobrany plik o nazwie time_series_2019-ncov-Confirmed.csv najlepiej zapisać w katalogu domyślnym programu RStudio, wówczas łatwo go znajdziemy i wczytamy.

Teraz uruchamiamy RStudio i w edytorze wpisujemy kod jak poniżej:

packages <- c("utils",
       "dplyr",
       "tidyr",
       "ggplot2"
)
install_packages <- function(n = length(packages)) {
 for (i in 1:n) {
  if(packages[i] %in% rownames(installed.packages()) == FALSE) {
   install.packages(packages[i])
   library(packages[i], character.only = TRUE)
  } else {
   library(packages[i], character.only = TRUE)
  }
 }
}
install_packages()

setwd("~/R")
covid19_data <- read.csv2(file = "time_series_2019-ncov-Confirmed.csv", sep = ",")
covid19_data <- as.data.frame(covid19_data)
head(covid19_data, n = 10)

Linijki 1-16 to prezentowany już wcześniej kod instalowania i ładowania potrzebnych pakietów (zobacz wpis). Funkcja z linii 18 to polecenie ustawienia domyślnego katalogu R jako głównego katalogu zlokalizowanego w systemie Windows w folderze Dokumenty. Nasz pobrany plik musimy wczytać do pamięci programu i utworzyć obiekt o nazwie – dajmy na to, covid19_data. W tym celu użyjemy funkcji read.csv2() z pakietu utils, jak pokazano w kodzie w linii 19. W funkcji tej podajemy nazwę pliku wraz z rozszerzeniem oraz deklarujemy, jaki znak używany jest jako separator w naszym pliku csv, co jest potrzebne do prawidłowego rozdzielenia kolumn z danymi, w tym przypadku jest to przecinek. Przekształcamy nasz obiekt, który jest w tym momencie listą, na ramkę danych -linia 20. Po wykonaniu kodu wraz z kodem z linii 21, dzięki której podejrzymy zawartość wczytanego pliku, powinniśmy ujrzeć w konsoli programu RStudio poniższą zawartość:

> head(covid19_data, n = 10)
   Province.State Country.Region   Lat   Long X1.22.20 X1.23.20 X1.24.20 X1.25.20 X1.26.20 X1.27.20 X1.28.20 X1.29.20 X1.30.20 X1.31.20 X2.1.20
1             Thailand    15    101    2    3    5    7    8    8    14    14    14    19   19
2              Japan    36    138    2    1    2    2    4    4    7    7    11    15   20
3            Singapore  1.2833 103.8333    0    1    3    3    4    5    7    7    10    13   16
4              Nepal 28.1667   84.25    0    0    0    1    1    1    1    1    1    1    1
5             Malaysia   2.5   112.5    0    0    0    3    4    4    4    7    8    8    8
6 British Columbia     Canada 49.2827 -123.1207    0    0    0    0    0    0    1    1    1    1    1
7  New South Wales   Australia -33.8688 151.2093    0    0    0    0    3    4    4    4    4    4    4
8     Victoria   Australia -37.8136 144.9631    0    0    0    0    1    1    1    1    2    3    4
9    Queensland   Australia -28.0167   153.4    0    0    0    0    0    0    0    1    3    2    3
10            Cambodia  11.55 104.9167    0    0    0    0    0    1    1    1    1    1    1
  X2.2.20 X2.3.20 X2.4.20 X2.5.20 X2.6.20 X2.7.20 X2.8.20 X2.9.20 X2.10.20 X2.11.20 X2.12.20 X2.13.20 X2.14.20 X2.15.20 X2.16.20 X2.17.20 X2.18.20
1    19   19   25   25   25   25   32   32    32    33    33    33    33    33    34    35    35
2    20   20   22   22   45   25   25   26    26    26    28    28    29    43    59    66    74
3    18   18   24   28   28   30   33   40    45    47    50    58    67    72    75    77    81
4    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
5    8    8   10   12   12   12   16   16    18    18    18    19    19    22    22    22    22
6    1    1    1    2    2    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    5    5
7    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4
8    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4
9    2    2    3    3    4    5    5    5    5    5    5    5    5    5    5    5    5
10    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
  X2.19.20 X2.20.20 X2.21.20 X2.22.20 X2.23.20 X2.24.20 X2.25.20 X2.26.20 X2.27.20 X2.28.20 X2.29.20 X3.1.20 X3.2.20 X3.3.20 X3.4.20 X3.5.20 X3.6.20
1    35    35    35    35    35    35    37    40    40    41    42   42   43   43   43   47   48
2    84    94   105   122   147   159   170   189   214   228   241   256   274   293   331   360   420
3    84    84    85    85    89    89    91    93    93    93   102   106   108   110   110   117   130
4     1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
5    22    22    22    22    22    22    22    22    23    23    25   29   29   36   50   50   83
6     5    5    6    6    6    6    7    7    7    7    8    8    8    9   12   13   21
7     4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    6    6   13   22   22   26
8     4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    7    7    9    9   10   10   10
9     5    5    5    5    5    5    5    5    5    5    9    9    9   11   11   13   13
10    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
  X3.7.20 X3.8.20 X3.9.20 X3.10.20 X3.11.20 X3.12.20 X3.13.20 X3.14.20 X3.15.20 X3.16.20 X3.17.20 X3.18.20 X3.19.20 X3.20.20
1    50   50   50    53    59    70    75    82   114   147   177   212   272   322
2   461   502   511   581   639   639   701   773   839   825   878   889   924   963
3   138   150   150   160   178   178   200   212   226   243   266   313   345   385
4    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
5    93   99   117   129   149   149   197   238   428   566   673   790   900   1030
6    21   27   32    32    39    46    64    64    73   103   103   186   231   271
7    28   38   48    55    65    65    92   112   134   171   210   267   307   353
8    11   11   15    18    21    21    36    49    57    71    94   121   121   121
9    13   15   15    18    20    20    35    46    61    68    78    94   144   184
10    1    2    2    2    3    3    5    7    7    7    33    35    37    51

Funkcja head(), z określonym parametrem n, pozwala na wyświetlenie tylko n pierwszych wierszy wczytanej tabeli. Bez wpisywania tego parametru, domyślnie wyświetlanych jest 6 pierwszych wierszy.

Aby zobaczyć listę z nazwami kolumn tabeli używamy polecenia:

colnames(covid19_data)

Otrzymujemy:

> colnames(cov19_data)
 [1] "Province.State" "Country.Region" "Lat"      "Long"      "X1.22.20"    "X1.23.20"    "X1.24.20"    "X1.25.20"   
 [9] "X1.26.20"    "X1.27.20"    "X1.28.20"    "X1.29.20"    "X1.30.20"    "X1.31.20"    "X2.1.20"    "X2.2.20"    
[17] "X2.3.20"    "X2.4.20"    "X2.5.20"    "X2.6.20"    "X2.7.20"    "X2.8.20"    "X2.9.20"    "X2.10.20"   
[25] "X2.11.20"    "X2.12.20"    "X2.13.20"    "X2.14.20"    "X2.15.20"    "X2.16.20"    "X2.17.20"    "X2.18.20"   
[33] "X2.19.20"    "X2.20.20"    "X2.21.20"    "X2.22.20"    "X2.23.20"    "X2.24.20"    "X2.25.20"    "X2.26.20"   
[41] "X2.27.20"    "X2.28.20"    "X2.29.20"    "X3.1.20"    "X3.2.20"    "X3.3.20"    "X3.4.20"    "X3.5.20"    
[49] "X3.6.20"    "X3.7.20"    "X3.8.20"    "X3.9.20"    "X3.10.20"    "X3.11.20"    "X3.12.20"    "X3.13.20"   
[57] "X3.14.20"    "X3.15.20"    "X3.16.20"    "X3.17.20"    "X3.18.20"    "X3.19.20"    "X3.20.20" 

Jak widać, w tabeli z liczbą potwierdzonych przypadków zachorowań, mamy kolumny o nazwie prowincji/stanu, kraju/regionu, z danymi o szerokości i długości geograficznej oraz kolumny przedstawiające kolejne daty począwszy od 22.01.2020, skończywszy na 20.03.2020.

Pakiet dplyr jest jednym z najczęściej używanych pakietów R, służy do manipulowania i organizowania danych w tabelach – do filtrowania, agregacji, podsumowań w nowych kolumnach, itp. Pełen opis tego pakietu znajdziecie pod tym linkiem: https://cran.r-project.org/web/packages/dplyr/dplyr.pdf. Spróbujmy teraz zastosować pakiet o nazwie dplyr do filtrowania danych, a konkretnie do sprawdzenia przypadków zachorowań na terenie Polski. Dodatkowo wybierzemy do wyświetlenia tylko przydatne kolumny:

covid19_data1 <- covid19_data %>%
 dplyr::filter(Country.Region == "Poland") %>%
 dplyr::select(-Province.State, -Lat, -Long)

poleceniem z linii 2 filtrujemy dane związane z przypadkami w naszym kraju, natomiast poleceniem z linii 3 usuwamy z wyświetlanej tabeli kolumny o podanych nazwach, używamy w tym przypadku znaku minus przed nazwą każdej kolumny. Dane zapisujemy w nowym obiekcie covid19_data1. Jak zauważyliście, w powyższym kodzie użyty został operator %>%, który służy do przenoszenia danych do kolejnej wykonywanej funkcji – jest to tzw. przetwarzanie potokowe. Tabela, jaką w rezultacie otrzymujemy, wygląda jak poniżej:

> covid19_data1
 Country.Region X1.22.20 X1.23.20 X1.24.20 X1.25.20 X1.26.20 X1.27.20 X1.28.20 X1.29.20 X1.30.20 X1.31.20 X2.1.20 X2.2.20 X2.3.20 X2.4.20 X2.5.20 X2.6.20
1     Poland    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 X2.7.20 X2.8.20 X2.9.20 X2.10.20 X2.11.20 X2.12.20 X2.13.20 X2.14.20 X2.15.20 X2.16.20 X2.17.20 X2.18.20 X2.19.20 X2.20.20 X2.21.20 X2.22.20 X2.23.20
1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 X2.24.20 X2.25.20 X2.26.20 X2.27.20 X2.28.20 X2.29.20 X3.1.20 X3.2.20 X3.3.20 X3.4.20 X3.5.20 X3.6.20 X3.7.20 X3.8.20 X3.9.20 X3.10.20 X3.11.20 X3.12.20
1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    5    5   11   16    22    31    49
 X3.13.20 X3.14.20 X3.15.20 X3.16.20 X3.17.20 X3.18.20 X3.19.20 X3.20.20
1    68   103   119   177   238   251   355   425

Dane ułożone są w sposób niezbyt wygodny i czytelny, ponieważ chcielibyśmy, aby daty były wypisane w kolejnych wierszach tabeli, a liczba przypadków podana była w oddzielnej kolumnie. Taki jak obecnie układ tabeli nazywany jest szerokim i bywa rzadziej stosowany niż, interesujący nas, układ wąski. Możemy w R przekształcić postać tabeli na układ wąski, w tym celu posłużymy się funkcją gather() z pakietu tidyr, jak poniżej w linii 1 oraz od razu usunąć z daty symbol X (linie 4-6):

covid19_data2 <- tidyr::gather(covid19_data1, "Country.Region")
colnames(covid19_data2) <- c("data", "przypadki")

for (i in 1:nrow(covid19_data2)) {
 covid19_data2[i, "data"] <- substr(covid19_data2[i, "data"], 2, 10)
}

Od razu warto zmienić nazwy kolumn, by były czytelniejsze – linia 2, mamy wówczas:

> covid19_data2
   data przypadki
1 1.22.20     0
2 1.23.20     0
3 1.24.20     0
4 1.25.20     0
5 1.26.20     0
6 1.27.20     0
7 1.28.20     0
8 1.29.20     0
9 1.30.20     0
10 1.31.20     0
11 2.1.20     0
12 2.2.20     0
13 2.3.20     0
14 2.4.20     0
15 2.5.20     0
16 2.6.20     0
17 2.7.20     0
18 2.8.20     0
19 2.9.20     0
20 2.10.20     0
21 2.11.20     0
22 2.12.20     0
23 2.13.20     0
24 2.14.20     0
25 2.15.20     0
26 2.16.20     0
27 2.17.20     0
28 2.18.20     0
29 2.19.20     0
30 2.20.20     0
31 2.21.20     0
32 2.22.20     0
33 2.23.20     0
34 2.24.20     0
35 2.25.20     0
36 2.26.20     0
37 2.27.20     0
38 2.28.20     0
39 2.29.20     0
40 3.1.20     0
41 3.2.20     0
42 3.3.20     0
43 3.4.20     1
44 3.5.20     1
45 3.6.20     5
46 3.7.20     5
47 3.8.20    11
48 3.9.20    16
49 3.10.20    22
50 3.11.20    31
51 3.12.20    49
52 3.13.20    68
53 3.14.20    103
54 3.15.20    119
55 3.16.20    177
56 3.17.20    238
57 3.18.20    251
58 3.19.20    355
59 3.20.20    425

Jak wiemy, pierwszy potwierdzony przypadek zachorowania na COVID-19 miał miejsce w dniu 4 marca (linia 45), zatem możemy zmniejszyć liczbę wierszy, tak by pierwszy wiersz wypadał 3 marca – począwszy od liczby przypadków równej zero – a przy tym jednocześnie poprawmy daty, by miały odpowiedni format.

covid19_data3 <- covid19_data2[42:59, ]
covid19_data3$data <- as.Date(paste0(3:20,"-3-2020"), format = "%d-%m-%Y")
rownames(covid19_data3) <- c(1:nrow(covid19_data3))
covid19_data <- cbind(covid19_data3, data.frame(numer_porzadkowy = c(1:nrow(covid19_data3))))

W linii 1 przypisujemy wiersze o numerach od 42 do 45 do nowego obiektu. W kolejnej linii do kolumny zawierającej daty wprowadzamy te same daty, ale tym razem w formacie %d-%m-%Y. Do utworzenia wektora dat użyta została funkcja paste0(), gdzie wyrażenie 3:20 pozwala na wpisanie ciągu dni. W linii 3 wpisujemy kolejne liczby jako nazwy wierszy. Efekt końcowy naszych działań zapisujemy do ramki danych covid19_data, którą tworzymy przez połączenie dotychczasowej tabeli z ramką danych zawierającą numery porządkowe. Efekt poniżej:

> covid19_data
     data przypadki numer_porzadkowy
1 2020-03-03     0        1
2 2020-03-04     1        2
3 2020-03-05     1        3
4 2020-03-06     5        4
5 2020-03-07     5        5
6 2020-03-08    11        6
7 2020-03-09    16        7
8 2020-03-10    22        8
9 2020-03-11    31        9
10 2020-03-12    49        10
11 2020-03-13    68        11
12 2020-03-14    103        12
13 2020-03-15    119        13
14 2020-03-16    177        14
15 2020-03-17    238        15
16 2020-03-18    251        16
17 2020-03-19    355        17
18 2020-03-20    425        18

Spróbujmy narysować prosty wykres pokazujący zmianę liczby potwierdzonych przypadków zachorowań w naszym kraju w kolejnych dniach marca. Wykorzystajmy funkcję ggplot() z pakietu ggplot2.

ggplot(covid19_data, aes(x = data, y = przypadki)) + 
 geom_point() + 
 scale_x_date(limits = as.Date(c("2020-03-03","2020-03-20")), 
        labels = date_format("%d"),
        breaks = date_breaks("days"))
Rys 1 Wzrost liczby zachorowań na COVID-19 w Polsce wg kolejnych dni marca

Widzimy jaki jest wzrost liczby przypadków, ale spróbujmy teraz pójść krok dalej i wyznaczmy prognozę przyrostu przypadków tej choroby w Polsce. Oczywiście nasze założenia co do prognozy opierać się będą wyłącznie na przypadkach historycznych i ich trendzie. Model wykładniczy, jaki zastosujemy, nie będzie uwzględniał żadnych działań mających na celu przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa. Można powiedzieć, że model będzie naiwny, jak czasem określa się właśnie bardzo proste modele. Ale nie przejmujmy się tym, ponieważ chodzi głównie o demonstrację metody.

Dopasujmy funkcję wykładniczą postaci f(x)=ae^{{x}/{b}} do naszych punktów, która zwykle opisuje rozprzestrzenianie się epidemii. Do wykonania regresji nieliniowej stosujemy polecenie nls(), w której podajemy jaką nasza funkcja powinna mieć postać:

covid19_data_fit <- nls(formula = przypadki ~ a*exp(numer_porzadkowy/b), start = list(a = 0.1, b = 1), data = covid19_data)
summary(covid19_data_fit)
predict(covid19_data_fit)

Funkcją summary() wyświetlamy szczegóły o dopasowaniu funkcji modelowej do punktów doświadczalnych, natomiast polecenie predict() pozwala na wyznaczenie wartości funkcji modelowej dla założonych argumentów:

> summary(covid19_data_fit)

Formula: przypadki ~ a * exp(numer_porzadkowy/b)

Parameters:
 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
a  4.5259   0.7697  5.88 2.33e-05 ***
b  3.9302   0.1582  24.85 3.29e-14 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 13.85 on 16 degrees of freedom

Number of iterations to convergence: 29 
Achieved convergence tolerance: 5.987e-06

> predict(covid19_data_fit)
 [1]  5.837233  7.528495  9.709778 12.523059 16.151452 20.831125 26.866672 34.650940 44.690597 57.639115 74.339296 95.878138 123.657577 159.485747 205.694662 265.292007 342.156905 441.292405

Zobaczmy, efekt dopasowania również na wykresie:

ggplot(covid19_data2, aes(x = numer_porzadkowy, y = przypadki)) + 
 geom_point() +
 geom_smooth(method = "loess", formula = y ~ exp(x/3.9302))
Rys 2 Dopasowanie funkcji modelowej do puntów doświadczalnych

Teraz porównajmy liczbę przypadków zachorowań w kolejnych dniach z liczbą przypadków wyznaczoną w oparciu o model oraz policzmy współczynnik R^{2} dla danych modelowych i historycznych:

fitting_points <- data.frame(data = covid19_data$data, przypadki = covid19_data$przypadki, prognoza_przypadki = predict(covid19_data_fit))
R2 <- cor(fitting_points$prognoza_przypadki, fitting_points$przypadki)^2
> fitting_points
     data przypadki prognoza_przypadki
1 2020-03-03     0      5.837233
2 2020-03-04     1      7.528495
3 2020-03-05     1      9.709778
4 2020-03-06     5     12.523059
5 2020-03-07     5     16.151452
6 2020-03-08    11     20.831125
7 2020-03-09    16     26.866672
8 2020-03-10    22     34.650940
9 2020-03-11    31     44.690597
10 2020-03-12    49     57.639115
11 2020-03-13    68     74.339296
12 2020-03-14    103     95.878138
13 2020-03-15    119     123.657577
14 2020-03-16    177     159.485747
15 2020-03-17    238     205.694662
16 2020-03-18    251     265.292007
17 2020-03-19    355     342.156905
18 2020-03-20    425     441.292405

> R2
[1] 0.9911105

Jak widzimy, model jest bardzo dobrze dopasowany do punktów doświadczalnych. Policzmy w takim razie, ile wg modelu powinno być potwierdzonych zachorowań w dniu 31 marca. Dzień ten będzie miał przyporządkowany numer 29. w nomenklaturze naszego numeru porządkowego.

a <- summary(covid19_data_fit)$coefficient[1]
b <- summary(covid19_data_fit)$coefficient[2]

a*exp(29/b)
> a*exp(29/b)
[1] 7248.348

Wg tego bardzo prostego modelu na dzień 31 marca możemy spodziewać się liczby zachorowań na COVID-19 na poziomie około 7248 przypadków.

W tym wpisie chciałem nakreślić sposoby pracy z danymi i jest to przegląd metod, jednak może być dobrym wstępem do dalszego ich zgłębiania. Oczywiście mam nadzieję, że przedstawiona tutaj prognoza nie sprawdzi się w naszym kraju, a tempo zachorowań na COVID-19 będzie wyhamowywać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *